Laatste nieuws

Laatste nieuws

Verslag Jaarvergadering 2024 [12 mei 2024]

Hieronder staat het verslag van de algemene ledenvergadering 2024
Klik op de titel voor de weergave.

 1. Opening door voorzitter

De voorzitter [TW} opent de vergadering.
Zij meldt dat Jos en Miriam Dollevoet hebben aangegeven verhinderd te zijn.

Voorts spreekt zij een extra woord van dank uit aan het adres van Jan en Jo Coppens, die hun terrein en opstallen beschikbaar hebben gesteld voor het voorjaarsweekeinde. Dat was noodzakelijk nadat afspraken met camping Molenvelden (Eersel) fout liepen.

De vergadering reageert met een luid applaus.

TW geeft aan dat het bestuur overweegt om het aangepaste vervoer bij evenementen voortaan in rekening te brengen bij de gebruiker. Dit omdat verwacht wordt dat daarvan steeds vaker gebruik van wordt gemaakt.
Ab van der Does [AD] geeft aan voorstander te zijn van het solidariteitsbeginsel. Hij stelt voor de kosten niet afzonderlijk in rekening te brengen.
Duidelijk is dat de vergadering hierover verdeeld denkt. Het bestuur zal e.e.a. in haar overwegingen betrekken.

 1. Vaststellen agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 1. Verslag jaarvergadering 2023

Het verslag wordt zonder op- of aanmerkingen vastgesteld.

 1. Voorstellen nieuwe leden / vermelding vertrokken leden

Arie en Fia Jongeneel, Peter en Marga Ansems stellen zich voor.
TW stelt tbv de nieuwe leden het bestuur voor.

 1. Kascontrolecommissie

Jantje Wijnands [JW] doet verslag van de kascontrole. Na overlegging van de bescheiden heeft de kascommissie de boekhouding in orde bevonden.
JW stelt de vergadering voor de penningmeester - met dank voor de bewezen diensten – decharge te verlenen.

Als nieuwe kascontrolecommissie wordt benoemd: JW en Harrie Brouwer [HB].
Hans Hendriks is reservelid.

 1. Financieel jaarverslag door penningmeester

Het financieel jaarverslag wordt zonder op- of aanmerkingen vastgesteld.

 1. Inhoudelijk jaarverslag

Het inhoudelijk jaarverslag wordt zonder op- of aanmerkingen vastgesteld.

 1. Voorstel aanpassing statuten en huishoudelijk regelement

De voorgelegde statuten en het huishoudelijk regelement worden vastgesteld.

 1. Activiteiten 2024

TW licht de structuur van de clubactiviteiten (weekenden en tussendoortjes) toe.
Voor het overige zijn er geen opmerkingen.

 1. Activiteiten 2025

TW vraagt of leden geschikte accommodaties kennen voor het voorjaarsweekeinde (dus met een overdekte ruimte t.b.v. de ledenvergadering. Hiertoe zal ook nog een oproep gedaan worden in de volgende nieuwsbrief.

Op de vraag of er mensen zijn die in 2025 een tussendoortje willen organiseren, komen de onderstaande reacties:

 • Willem Butter: wellicht nog eens in de duinen rondom Schoorl
 • Rob Apon en Liesbeth Mulkens denken na over het organiseren van een tussendoortje
 • HB en zijn team gaan waarschijnlijk ook weer aan de slag; bekeken wordt of het verenigingsgebouw in Drogteropslagen gebruikt kan worden voor de ledenvergadering.
 • Piet en Pieta van Oosterom organiseren iets in hun omgeving
 • Bert Overbeek [BO] overweegt een midweek langs de Moezel

Tussendoortjes zijn – vanwege het beperkte aantal plaatsen – vaak snel volgeboekt.
Daarom wordt afgesproken met een reservelijst te werken (soms gebeurt dat al). Bij afmeldingen kan dan aanvulling vanuit de reservelijst plaatsvinden. Dit zal vermeld worden op de website.

 1. Verkiezing bestuursleden

Volgens rooster zijn TW en Wil Ligtenberg [WL] aftredend. Zij stellen zich herkiesbaar.
De vergadering stemt in met de herbenoeming van TW en WL.

Harrie Kampert [HK] deelt mee per 1 juli te gaan stoppen als penningmeester. Hij blijft wel bestuurslid.
BO zal de functie van penningmeester overnemen.
Om de overdracht zorgvuldig te laten verlopen zullen John van Zon en Mart Poels de controlefunctie op zich nemen.

 1. Rondvraag

JW vraagt of hetgeen in het huishoudelijk regelement staat m.b.t. vergoeding bij de organisatie bij weekenden klopt met eerdere afspraken.
Na beraad blijkt dit wel te kloppen.
In het HHR gaat het over de weekenden; eerdere afspraken gingen over tussendoortjes. Bij tussendoortjes bepalen de organisatoren zelf of er wel/geen vergoedingen gegeven worden.

Jan Coppens [JC] geeft aan – samen met Jo – graag gastheer te zijn geweest voor de Adria Kampeerauto Club.
Hij vraagt vrijwilligers t.b.v. het opruimen.

 1. Sluiting door voorzitter

De voorzitter sluit de vergadering. Zij geeft aan dat JC in samenwerking met Adria Benelux en Jan en Marga Korsten een jubileumcadeau heeft kunnen regelen.
Er is voor iedere deelnemer een badhanddoek met daarop het jubileumlogo geborduurd.

Vervolgens wenst zij ieder een goede thuisreis.

Loon op Zand, maandag 13 mei 2024
Wil Ligtenberg, secretaris

Contactgegevens

Neem contact op met Adria Kampeerauto club

Adria Kampeerauto Club

P/a Weegschaal 24,
5482 XS Schijndel,
Nederland

  +31(0)6 13187272

Neem contact op

Onze sponsoren

 • Adria Benelux
 • 123 Products
 • Aveco verzekeringen
 • Camp to Go
 • Camper & Caravancenter Cor van den Oever
 • Kampeercentrum Budel
 • Memo Europe
 • Veiligverkeer Nederland
 • Arkomat Interactive Webdesign
 • Camperwereld.eu