Statuten vereniging

Adria Kampeerauto Club

NAAM EN ZETEL

Artikel 1

 1. De vereniging draagt de naam: Adria Kampeerauto Club (AKC) en is gevestigd in Schijndel.

 2. De Adria Kampeerautoclub is een informele vereniging die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

DOEL

Artikel 2

 1. De vereniging heeft ten doel: het aanbieden van recreatieve weekeinden en evenementen, de uitwisseling van informatie en het geven van voorlichting aan eigenaren tevens bezitters van een Adria kampeerauto.

  De AKC is een merkclub die, op informele wijze, mede bijdraagt aan de promotie van Adria kampeerauto’s en dit doet in samenwerking met importeur Adria Benelux en dealers van Adria kampeerauto’s.

DUUR

Artikel 3

 1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

 2. Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.

LIDMAATSCHAP

Artikel 4

 1. De vereniging kent gewone leden en ereleden. Waar in deze statuten wordt gesproken van leden of lid wordt/worden daaronder verstaan zowel de gewone leden en de ereleden, tenzij het tegendeel blijkt.

 2. Gewone leden zijn zij, die als zodanig zijn toegelaten overeenkomstig het in artikel 5 lid 1 tot en met 4 bepaalde.

 3. Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging of in het kader van de doelstelling der vereniging, door de algemene vergadering daartoe zijn benoemd.

Artikel 5

 1. Als gewoon lid kan men worden toegelaten nadat men schriftelijk of via e-mail een verzoek dienaangaande bij het bestuur heeft ingediend. Het bestuur beslist over de toelating. Bij niet toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.

 2. Ereleden worden op voorstel van het bestuur door de algemene vergadering benoemd.

 3. Het lidmaatschap kan alleen aan natuurlijke personen worden toegekend.

 4. Het lidmaatschap kan alleen ingaan als men in het bezit is van een Adria kampeerauto en het kentekenbewijs van deze Adria kampeerauto op naam staat (eigendom is) van het kandidaat lid.

 5. Partners van onder 3 en 4 genoemde leden worden geacht medelid te zijn.

Artikel 6

 1. In geval een gewoon lid bij herhaling in strijd handelt met zijn of haar lidmaatschap verplichtingen of door handelingen of gedragingen het belang van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad is het bestuur bevoegd het lid te schorsen voor een periode die tot uiterlijk het einde van het kalenderjaar kan duren. Gedurende de periode dat een lid is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend

Artikel 7

 1. Het lidmaatschap eindigt:

  • door overlijden van het lid;

  • door opzegging door het lid;

  • door opzegging namens de vereniging;

  • door ontzetting;

  • door het niet meer in bezit zijn van een Adria kampeerauto zoals bepaald in artikel 5, lid 4.

 2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan uiterlijk 2 maanden voor het einde van een verenigingsjaar geschieden. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaats gehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar, tenzij het bestuur besluit dat redelijkerwijs niet van het lid gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

 3. Opzegging van het lidmaatschap door het bestuur kan geschieden wegens wangedrag door een lid of het niet voldoen aan zijn financiële verplichting jegens de vereniging. Dit kan geschieden op elk moment gedurende het lopende kalenderjaar. Opzegging van het lidmaatschap ontslaat het lid niet van zijn financiële verplichting jegens de vereniging.

 4. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar, ongeacht de reden of oorzaak, eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het hele kalenderjaar door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.

 5. In afwijking van het bepaalde in de eerste volzin van artikel 36 lid 3 van Boek 2 Burgerlijk Wetboek kan een lid zich door opzegging van zijn lidmaatschap niet onttrekken aan een besluit krachtens hetwelk de verplichtingen van geldelijke aard van de leden worden verzwaard, behoudens uiteraard het in lid 2 van dit artikel bepaalde

  GELDMIDDELEN.

GELDMIDDELEN

Artikel 8

 1. De geldmiddelen der vereniging bestaan uit de contributies van de gewone leden en uit eventuele verkrijging in gevolge subsidies.

 2. Ieder lid, zoals bepaald onder artikel 5, lid 4 betaalt een contributie waarvan het bedrag jaarlijks door de algemene vergadering tijdens de jaarvergadering wordt vastgesteld.

BESTUUR

Artikel 9

 1. Het bestuur bestaat uit zeven personen.

 2. De bestuurders worden door de algemene vergadering uit de leden der vereniging benoemd. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en een penningmeester aan.

 3. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe aanleiding aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van ten minste twee derden der geldig uitgebrachte stemmen.

 4. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaren.

 5. Indien het aantal bestuursleden beneden het in lid 1 vermelde minimum is gedaald, blijft het bestuur niettemin bevoegd. Het bestuur is verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen, waarin de voorziening in de vacature(s) aan de orde komt.

 6. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is onmiddellijk her-verkiesbaar.

 7. De bestuurders zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te nemen, mits dit schriftelijk of per email geschiedt. Na ontvangst hiervan door het bestuur is het bestuurslid niet meer in functie. Het bestuurslid wordt geacht nog gedurende een periode van maximaal drie maanden voor overdrachtswerkzaamheden beschikbaar te zijn.

VERTEGENWOORDIGING

Artikel 10

 1. Het bestuur is belast met het besturen der vereniging. De voorzitter c.q. de vicevoorzitter en de secretaris gezamenlijk zijn bevoegd de vereniging te vertegenwoordigen.

 2. Het bestuur als mede de voorzitter en de secretaris kunnen zich ter zake van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid als in lid 1 bedoeld door een schriftelijk gevolmachtigde doen vertegenwoordigen, met dien verstande dat indien de penningmeester wordt gemachtigd te beschikken over bank en girosaldi zulks slechts mogelijk is binnen in de volmacht nauwkeurig omschreven grenzen.

ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 11

 1. Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar wordt een algemene ledenvergadering (jaarvergadering) gehouden, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering. Het bestuur brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder voorlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording van zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.

 2. De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks een commissie van tenminste twee leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur, met als taak het onderzoek van de rekening en verantwoording over het laatst verstreken boekjaar. De commissie brengt ter jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen. Indien hiervoor reden is kan de commissie zich door een deskundige doen bijstaan. Deze deskundige zal in afstemming met het bestuur voor de ondersteuning worden uitgenodigd.

 3. Het bestuur is verplicht aan deze commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden der vereniging te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden te geven.

 4. Goedkeuring door de algemene ledenvergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording.

 5. Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt geweigerd, benoemt de algemene ledenvergadering een andere commissie bestaande uit tenminste drie leden, welke een nieuw onderzoek doet van de rekening en verantwoording. Deze commissie heeft dezelfde bevoegdheden als de eerder genoemde commissie. In de eerstvolgende algemene of buitengewone ledenvergadering brengt zij verslag uit van haar bevindingen.

 6. Bij stemming over ongeacht welk onderwerp kan per Adria kampeerauto één stem worden uitgebracht. Stemgerechtigd is het (mede-)lid wiens naam op het kentekenbewijs van de kampeerauto staat.

Artikel 12

 1. De algemene en buitengewone ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van acht dagen. De bijeenroeping geschiedt door middel van een aan alle leden schriftelijk of via email te zenden uitnodiging welke vergezeld is van de agenda voor de betreffende vergadering.

 2. Behalve de in artikel 11 bedoelde algemene ledenvergadering kunnen ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur zulks wenselijk acht. Een buitengewone ledenvergadering kan ook door leden bijeengeroepen worden wanneer het verzoek hiertoe schriftelijk bij het bestuur wordt ingebracht door ten minste 10% van de rechtmatige leden van de vereniging of ten minste 50 leden en het verzoek met opgave van de te behandelen onderwerpen wordt ingediend.

 3. Na ontvangst van een verzoek als in lid 2 bedoeld is het bestuur verplicht tot bijeenroeping van een ledenvergadering binnen een termijn van niet langer dan 4 weken. Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen nadat dit door het bestuur werd ontvangen, geen gevolg wordt gegeven, zullen de verzoekers zelf tot die bijeenkomst kunnen overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene ledenvergadering bijeenroept.

Artikel 13

 1. Alle leden en medeleden hebben toegang tot de algemene vergadering.

 2. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het aannemen van voorstellen bij de acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter van de vergadering.

 3. Situationeel kan het bestuur en/of de Algemene Ledenvergadering altijd besluiten om schriftelijk te stemmen.

 4. De stemprocedure in het huishoudelijk reglement, als bedoeld in artikel19, nader uit te werken.

 5. Ieder stemgerechtigd lid als bedoeld in artikel 5 leden 3 en 4, is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid, waarbij een lid maximaal door twee andere leden gemachtigd kan worden.

 6. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij volstrekte meerderheid en uitgebrachte stemmen, voor zover de statuten niet anders bepalen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn

  verworpen. Bij stemming over personen is hij gekozen, die de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen heeft gekregen. Indien niemand een meerderheid heeft wordt een tweede stemming gehouden tussen de twee personen die het grootste aantal der geldig uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij gekozen, die bij de tweede stemming de meerderheid der uitgebrachte stemmen heeft gekregen. Indien bij de tweede stemming de stemmen staken beslist het lot.

 7. Onder geldig uitgebrachte stemmen worden correct ingevulde stembiljetten verstaan. Niet in aanmerking komen blanco stemmen, met teksten bekladde stemmen of met naam van het stemmend lid ondertekende stemmen.

Artikel 14

 1. De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen. Bij zijn afwezigheid of ontstentenis zal de vicevoorzitter of een der andere bestuursleden als voorzitter van de vergadering optreden.

 2. Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde worden notulen bijgehouden. Deze notulen worden binnen 4 weken na de algemene ledenvergadering via de email verspreid en in de eerstvolgende ledenvergadering vastgesteld.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 15

 1. Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben na een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin wijzigingen van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste veertien dagen bedragen.

 2. Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste veertien dagen voor der vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging(en) woordelijk is (zijn) opgenomen, aan de leden beschikbaar stellen.

 3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene ledenvergadering slechts worden besloten met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.

 4. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel gehouden register.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 16

 1. Behoudens het bepaalde in artikel 50 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt de vereniging ontbonden door een besluit daartoe van de algemene vergadering genomen met ten minste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste drie/vierde van de leden vertegenwoordigd is.

 2. Bij gebreke van het quorum kan ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden tot ontbinding worden besloten op een volgende, tenminste acht dagen doch uiterlijk dertig dagen na de eerste, te houden vergadering, met een meerderheid van twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

 3. Bij de oproeping tot de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde vergaderingen moeten de leden schriftelijk of per email worden medegedeeld dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanige vergaderingen bedraagt ten minste veertien dagen.

 4. Indien bij besluit tot ontbinding te dien aanzien geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur.

 5. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene vergadering te bepalen doeleinden, welke zo veel mogelijk met het doel der vereniging dienen overeen te stemmen.

 6. Tijdens de periode van ontbinding onmiddellijk volgend op het hiertoe genomen besluit blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.

 7. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar bekende baten meer aanwezig zijn. De ontbinding van de vereniging is op dat moment voltooid.

 8. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard gedurende vijf jaar na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door de vereffenaars al zodanig is aangewezen.

COMMISSIES

Artikel 17

 1. Het bestuur kan zich in zijn taak laten bijstaan door vaste commissies en/of commissies ad hoc.

 2. De vaste commissies worden, op voorstel van het bestuur, ingesteld en opgeheven door de algemene ledenvergadering.

 3. De taken en bevoegdheden van de vaste commissies worden, op voorstel van het bestuur, vastgesteld door de algemene ledenvergadering.

 4. De leden van de vaste commissies worden, op voorstel van het bestuur, door de algemene ledenvergadering benoemd uit de normale leden en de ereleden. Zij kunnen te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden ontslagen.

 5. Een lid van een vaste commissie wordt voor een periode van vier jaar, ingaande met de algemene ledenvergadering waarop hij benoemd is, benoemd. Na het verstrijken hiervan is hij of zij terstond herverkiesbaar.

 6. Bij een door het bestuur ingestelde ad hoc commissie worden de leden van de betreffende commissie door het bestuur benoemd en gedechargeerd.

 7. Al hetgeen de vaste commissies een de commissies ad hoc verder betreft wordt bij reglement geregeld.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 18

 1. De algemene vergadering stelt een huishoudelijk reglement vast waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.

 2. Het reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze statuten.

 3. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van dit reglement is het bepaalde in artikel 15 leden 1, 2 en 3 van overeenkomstige toepassing.

SLOTBEPALING

Artikel 19

Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.

Contactgegevens

Neem contact op met Adria Kampeerauto club

Adria Kampeerauto Club

P/a Weegschaal 24,
5482 XS Schijndel,
Nederland

  +31(0)6 13187272

Neem contact op

Onze sponsoren

 • Adria Benelux
 • 123 Products
 • Aveco verzekeringen
 • Camp to Go
 • Camper & Caravancenter Cor van den Oever
 • Kampeercentrum Budel
 • Memo Europe
 • Veiligverkeer Nederland
 • Arkomat Interactive Webdesign
 • Camperwereld.eu