Nieuws

Laatste AKC nieuwsberichten

Verslag ledenvergadering 2022

Verslag jaarvergadering 2022
15 mei 2022, Nunspeet 

Agenda 

 

 1. Opening door voorzitter
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen
  Adria Camperclub Holland
 4. Verslag jaarvergadering 2021
 5. Kascontrolecommissie
 6. Financieel jaarverslag door penningmeester (bijlage 2)
 7. Inhoudelijk jaarverslag (bijlage 3)
 8. Verkenning aanpassing statuten en huishoudelijk regelement (bijlage 4)
 9. Activiteiten 2022
 10. Activiteiten 2023
 11. Verkiezing bestuursleden (bijlage 5)
 12. Rondvraag
 13. Sluiting door voorzitter

 

 

 

1. Opening door voorzitter
De voorzitter opent de vergadering en meldt
# de afmeldingen voor de jaar vergadering van:
- René en Ank van den Bergf
- Margriet en John Bijker
# de opzegging als lid (om gezondheidsredenen van
- Bert en Tonnie Voogt
- Marga en Nico van Vliet (per 31-12-2022)
# de aanmelding van de nieuwe leden
- Martin en Francine Willems
- Marcel en Anne Storm
- Piet en Ankie Hilhorst
- Paul en Marian Stalmeijer
- George en Rieky Thijssen (aanwezig / zij stellen zich voor)

2. Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Mededelingen
Jan Coppens heeft contact gehad met de Adria Camperclub Holland.
Zij hebben een Facebook-pagina voor Adria-bezitters.
Het staat ons vrij via dit medium ook te publiceren m.b.t. de Adria Kampeerauto Club. Daar zal ook gebruik van worden gemaakt. Facebook-gebruikers worden opgeroepen dat ook te doen om zo meer bekendheid te geven aan onze vereniging.

4. Verslag jaarvergadering 2021
Het verslag wordt zonder op- of aanmerkingen vastgesteld.

5.  Kascontrolecommiss
Namens de kascontrolecommissie (Mart Poels en Wim Munts) deelt Wim Munts mee dat alle stukken in orde bevonden zijn>
Hij stelt voor de penningmeester – onder dankzegging – decharge te verlenen.
De vergadering stemt daarmee in.

De nieuwe kascontrolecommissie bestaat uit Mart Poels en Marga Korsten.Jantje Wijnands is reserve-lid.

6. Financieel jaarverslag door penningmeester)
Het financieel jaarverslag wordt |(globaal) besproken.

Op basis van de resultaten en vooruitzichten kan de contributie gehandhaafd worden op € 25,--

Hieronder wordt dit integraal opgenomen. 

                                                     Adria Kampeerauto Club                                                              

Jaar verslag Verenigingsjaar  2021

 

Geachte Leden en Bestuur

Het  banksaldo per 31 december 2020  bedroeg € 2.458,72 en € 188,50 in kas.

Aan het einde van het verenigingsjaar per 31december 2021 was het Banksaldo  € 2.334,04 en in Kas € 101,63

totaal saldo €  2.405,67    Inc. .Contributie 2022 

 

Contributies

In de post nog te ontvangen contributie a, € 00,00  van de  leden en contributies over het jaar 2022 die in november 2021 zijn gefactureerd

Ontvangen contributies voor 2022  € 1.625,00 die in november zijn gefactureerd.

De contributie is begroot op € 1.625,0   contributies voor het jaar 2022 is vastgesteld op € 25,00

 

Uitgaven 

De organisatie van de club bijeenkomsten hebben aan inschrijfgeld opgebracht :  € 5.400.00

Waarvan is 399,00 terug gestort wegen afmeldingen totaal aan inschrijfgeld is 5.001,00     

Hiervan worden betaald de standplaatsen , en de overige algemene kosten voor een bedrag van € 

 

Inkomsten in  2021  waren  € 7.177,50  uitgaven totaal  € 7.302.18      tekort € 124,68

Kas inkomsten € 1.000     uitgaven € 1.086,87                                               tekort € 86,87   

 

Het gehele jaar heeft een negatief resultaat opgeleverd van €  211,55 dat wordt uit het eigen vermogen van de Adria Kampeerauto Club bij gelegd.

 31 december 2021  op spaarbank  € 4.059,67

 

Prognose 2022

Voor het komende verenigingsjaar zullen de ontvangsten van de contributie worden begroot op € 1.625,00  De algemene uitgaven zullen worden begroot op €. 1.625,00                                                                                                                                    

De organisatie van de club bijeenkomsten hebben als doelstelling om in 2022 in zijn geheel te worden bekostigd door het inschrijfgeld van de deelnemers.

 

Met Vriendelijke Groet.

        Harrie Kampert

           [Penningmeester Adria kampeerautoclub]

 

7. Inhoudelijk jaarverslag
Er zijn geen vragen of opmerkingen n.a.v. het inhoudelijk jaarverslag.

8. Verkenning aanpassing statuten en huishoudelijk regelement
Johan de Kanter doet verslag van het onderzoek dat het bestuur heeft gedaan naar de statuten en het huishoudelijk reglement. Dat is gedaan n.a.v. recente regelgeving (UBO en WBTR) die als doelstelling hebben misbruik van o.a. vereniging tegen te gaan m.b.t. ondermijnende criminaliteit en om taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden eenduidige vast te leggen.

Het bestuur zal een voorstel voorbereiden voor de volgende ledenvergaderinhg. Daarbij komen o.a. de volgende vragen aan de orde:

# Willen we een merkenclub blijven?
# Kunnen Sunliving-eigenaren (ook uit de Adria-stal) aansluiten?
# Hoe versterken we de relatie met dealers en importeur?

# Hoe kunnen leden meer betrokken worden?
# Hoe kunnen we meer leden werven?

Er volgt een korte discussie. Daarbij wordt aangegeven dat te groot worden ook een probleem kan opleveren. Een klanttevredenheidsonderzoek kan informatie opleveren voor de verdere vormgeving van de AKC.

Johan geeft aan dat e.e.a. meegenomen wordt in de verdere verkenning en dat relevante zaken – indien nodig – worden meegenomen i n de nieuwe statuten c.q. huishoudelijk reglement.

 Suggesties kunnenleden nog melden bij de secretaris: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

9. Activiteiten 2022
De activiteiten voor 2022 zijn bekend. Er zijn geen specifieke meldingen.
Wel wordt aangegeven dat de kosten van het voorjaarsweekeinde ca. € 110,-- per equipe zijn.
Dat is minder dan de leden hebben bijgedragen.
Op de vraag daarover van de voorzitter, besluit de vergadering het restant in de clubkas te laten.

N.a.v. dit punt meldt Jan Coppens dat het positieve resultaat van het najaarsweekeinde 2021 is bijgelegd bij de aanschaf van een geluidsinstallatie.

10. Activiteiten 2023
Er lijken soms wat misverstanden te ontstaan m.b.t. de organisatie van tussendoortjes.
Op de website zal bij de tussendoortjes steeds vermeld worden wat de aard is van de desbetreffende activiteit.


Hieronder wordt de definitie weergegeven: 

 

Tussendoortjes

 

Tussendoortjes zijn clubbijeenkomsten die worden aangekondigd via de nieuwsbrief en de website.

 • De organisatie is in handen een groepje leden;

·         Tussendoortjes zijn kleinschalig (10-15 equipes) en hebben (eventueel) een beperkt en niet-verplicht programma;

 • De organisatie omvat tenminste het reserveren van de benodigde plaatsen op een camperplaats cq. camping;
 • Als er activiteiten en/of maaltijden worden georganiseerd, dan zijn deze niet verplicht;
 • Aanmelden geschiedt via het emailadres van de organisator;
 • Betaling gaat volgens de richtlijn van de organisator (geheel/gedeeltelijk en vooraf/ter plaatse);
 • Er worden wel afspraken gemaakt met de accommodatie. Zij rekenen op een bepaald aantal deelnemers. Als je niet komt opdagen, moet u wel het staangeld voldoen.

 

Natuurlijk staat het iedereen vrij tijdens zo’n weekeinde samen iets te doen.

Dus voor de duidelijkheid: tijdens tussendoortjes is er – in tegenstelling tot de clubweekeinden – minder georganiseerd. Activiteiten kunnen spontaan ontstaan en kunnen zich ook beperken tot een kleinere groep. Dat hoort bij het karakter van een tussendoortje.

 

Met ingang van het seizoen 2020 onderscheiden we - voor de duidelijkheid - 2 soorten tussendoortjes, te weten:

1.    Tussendoortje-Basic
Alleen de plaats is door de organisatoren geregeld. De activiteiten en eventueel (bezorg-)maaltijden worden – indien gewenst – ter plekke geregeld. Meedoen is niet verplicht.

2.    Tussendoortje-Plus

De plaats is door de organisatoren geregeld. De activiteiten en eventueel maaltijden zijn ook geregeld. Meedoen is niet verplicht. Het kan zijn dat je vooraf moet aangeven of je wel niet gebruik maakt van de activiteiten en de maaltijden.

Tussendoortjes worden erg gewaardeerd; o.a. door de kleinschaligheid en het niet-verplichtende karakter.

 

 

Voor 2023 is het volgende al bekend:
# Hans en Jos Hendriks organiseren een tussendoortje in de omgeving van Middelaar
# Harrie Brouwer en Joke Siegelaer organiseren een tussendoortje in Drogteropslagen

 Leden die ook graag een tussendoortje organiseren of suggesties hebben voor het voor- of najaarsweekeinde kunnen dat melden bij de secretaris: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

11. Verkiezing bestuursleden
Harrie Kampert en Ank van den Berg zijn volgens rooster aftredend. Zij zijn ook herkiesbaar.
Er zijn geen andere kandidaten.
Zonder hoofdelijke stemming worden Harrie en Ank herkozen.

12. Rondvraag
Om misverstanden bij het afmelden voor evenementen te voorkomen, is besloten dat dit voortaan per mail moet gebeuren.
Deze mail moet verzonden worden naar zowel de secretaris als de penningmeester
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De reden van afzegging moet i.v.m. het eventueel terugstorten van (een gedeelte van) het inschrijfgeld worden vermeld.
E.e.a. zal worden aangegeven bij het evenementenoverzicht op de website.

Leden worden opgeroepen om op Facebook foto’s en verslagen te delen m.b.t. de AKC-activiteiten. Dit om extra belangstelling te genereren.

13. Sluiting door voorzitter

Na het uitspreken van een dankwoord aan het adres van Lies en Bert Overbeek voor de organisatie van het voorjaarsweekeinde en Lammert en Anneke de Zwaan voor de geboden gastvrijheid, sluit de voorzitter de vergadering.