Nieuws

Laatste AKC nieuwsberichten

Nieuwsbrief augustus 2021

 Het verslag van de vergadering volgt hierna:

 

Bestuursvergadering
Zondag 18 juli 2021
Rucphen

 

 

Verslag

 

 

Agenda

 

 • Afspraken m.b.t. bestuurlijke ‘verplichtingen’
 • Agenda jaarvergadering 2021
  1. Rooster van aftreden [wie herkiesbaar / hoeveel aftredend i.r.t. continuïteit]
  2. Financieel verslag
 • Evaluatie / vooruitblik
  1. 2020
  2. Voorjaarsweekeinde
  3. Vooruitblik najaarsweekeinde
 • Programma 2022
  1. Locatie voorjaars- cq najaarsweekeinde
  2. Tussendoortjes
   (Jose Kanters heeft eerder aangegeven ook een tussendoortje te willen regelen)
 • Contributie 2022
 • Overig

Aanwezig
Sandra Benneker [SB}, Ank van den Berg [AB}, Harrie Kampert [HK], Jan Korsten [JK], Wil Ligtenberg [WL], Bert Overbeek [BO], Trea van Wijk [TW],

 • Bestuurlijke verplichtingen
  De Wet Bestuur en toezicht rechtspersonen [WBTR} is per 1 juli ingegaan.
  Deze wet kan gevolgen hebben voor enkele passafes in de statuten en deze vergt ook een nauwkeurige beschrijving taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden [tbv] van het bestuur en de individuele leden daarvan.
  Kleinere organisaties krijgen 5 jaar de tijd om e.e.a. aan te passen.
  Als achtergrondinformatie heeft Wil Ligtenberg een stuk van KBO-Brabant toegezonden waarin de consequenties van de WBTR worden uitgelegd.
  Afgesproken wordt dat Wil een overzicht maakt van hetgeen moet gebeuren en een voorstel maakt m.b.t. de tbv’s van het bestuur.
 • Agenda jaarvergadering 2021
  • Rooster van aftreden.
   Besloten wordt om aan de ledenvergadering voor te stellen alle data van aftreden 1 jaar door te schuiven. Daardoor wordt de continuïteit binnen het bestuur gewaarborgd.
   JK en SB geven aan niet herkiesbaar te zijn. Zij geven een toelichting op de achtergronden van hun besluit.
   Besloten wordt het aantal bestuursleden op 7 te handahven.

   Het voorgestelde rooster ziet er als volgt uit:

Rooster van aftreden bestuur Adria Kampeerautoclub

[2021]

 

Naam

Bestuurslid sinds

Aftredend per

2020

2021

2022

2023

Jan Korsten (voorzitter)

April 2009

x

NH

 

 

Wil Ligtenberg (secretaris)

April 2010

x

H

 

 

Trea van Wijk

April 2014

x

H

 

 

Harrie Kampert (penningmeester)

April 2012

 

x

X

 

Ank van den Berg

April 2015

 

x

X

 

Sandra Benneker

April 2018

 

NH

 

 

Bert Overbeek

Mei 2019

 

 

x

X

 

H

Herkiesbaar

 

NH

Niet Herkiesbaar

 

x

Oorspronkelijk

 

X

Voorgesteld

 

Voorgesteld wordt om op de ledenvergadering een activiteitencommissie in te stellen. Nu komt de organisatie van clubweekeinden (te vaak) automatisch bij het bestuur terecht.
Aan de activiteitencommissie kunnen bestuursleden worden gekoppeld als contactpersoon.

 • Financieel verslag 2020
  HK deelt het financieel verslag 2020 uit.
  De boeken zijn gecontroleerd door Jan Coppens en Wim Munts. Deze zijn akkoord bevonden.
  Op de ledenvergadering wordt een nieuwe kascontrole-commissie ingesteld.

 • Evaluatie / Vooruitblik
  • 2020
   Door Corona hebben er in 2020 geen activiteiten plaatsgevonden. Ter compensatie hebben bestaande leden een korting van € 10,-- gekregen op de contributie voor 2021.
  • Voorjaarsweekeinde 2021
   Het voorjaarsweekeinde was erg geslaagd. De aanwezige leden waren blij elkaar weer te zien en het programma werd gewaardeerd. Er namen 22 equipes deel.
   De penningmeester deelde het volgende mee:
   Het overzicht van het voorjaarsweekeinde:
   Inkomsten € 2181,00
   Uitgaven € 2589,46
   Tekort € 408,46 [dit is uit de clubkas bijgelegd]
  • Vooruitblik najaarsweekeinde 2021
   Het najaarsweekeinde wordt georganiseerd voor Jan en Jo Coppens en Johan en José de Kanter.
   Het vindt plaats op het terrein van de Coppensgroep in Westerhoven.
   Het programma is grotendeels bekend en staat op de website.
   Er zijn signalen dat het budget onder druk staat. Het bestuur is van mening dat er in principe binnen het beschikbare budget gebleven moet worden.
   Men realiseert zich overigens wel dat e.e.a. steeds moeilijker wordt; ook voor het voorjaarsweekeinde moest bijgepast worden.
   Besloten wordt de bijdrage aan clubweekeinde op de a.s. ledenvergadering onderbouwd voor te leggen aan de leden.

 • Programma 2022

 

Programma Adria Kampeerauto Club 2022

Versie juli 2021 (kan nog gewijzigd worden; * is definitief)

Periode/datum

Soort activiteit

Locatie

Organisatie

29 + 30 april + 1 mei

Tussendoortje Plus

Willige Waard
Schoonhoven

Bert Overbeek

13 t/m 15 mei *

Voorjaarsweekeinde

’t Zwaantje
Nunspeet

Bert Overbeek
[met evenementencommissie]

September/oktober

In overleg met dealer

Najaarsweekeinde

1. Stijkel
2. vd Oever
eerst informeren bij Stijkel

1. Harrie Kampert
2. Trea van Wijk

???

Tussendoortje

???

Ank van den Berg legt contact met Corrie en Willem

23 t/m ???

Tussendoortje Plus

Meerlo

Mart Poels

 

 • Contributie 2022
  Voorgesteld wordt de ledenvergadering de contributie voor 2022 vast te laten stellen
  op € 25,--

  De actie om kopers van een Adria het eerste jaar gratis lid te laten zijn wordt nieuw leven ingeblazen.
  WL stelt een brief op en verstuurt deze naar alle Adriadealers (en Adria Benelux).
 • Overig
  1. Gevraagd wordt naar de mogelijkheid om de Adriafabriek in Slovenië te bezoeken. Er lijken momenteel meer mogelijkheden.
   Eventueel een actie voor de evenementencommissie.
  2. Op een vraag van TW naar de actualiteit van het smoelenboek wordt geantwoord dat dit zo actueel mogelijk is. Nieuwe foto’s worden (indien aanwezig) toegevoegd, foto’s van ex-leden worden verwijderd. WL doet dit voortaan.
   TW vraagt of het koperen jubileum gevierd moet worden. Besloten wordt dat niet te doen. Volgende feest is dus bij het 3de
  3. HK geeft WL het restant aan badges. WL verzorgt de nieuwe naamplaatsjes bij evenementen.
  4. AB neemt binnenkort deel aan een evenement van ‘De Blije Camperaars’. Wellicht kan ook de Adria Kampeerauto Club in de toekomst een bijdrage leveren. AB stuurt het bestuur nadere informatie.